De nationaliteitsvoorwaarden

Belgische nationaliteit

Om in aanmerking te komen voor een toelage moet je in principe op 31 december 2022 Belg zijn.
 

Toelage voor wie geen Belg is

Ook als je geen Belg bent, kan je een toelage krijgen. Je komt in aanmerking als jij of je ouders al een tijdje in België wonen, werken of gewerkt hebben.

 • Je bent EU-onderdaan

Je bent uiterlijk op 31 december 2022 onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie (EU)* én je woont al 5 jaar onafgebroken in België.

*De EU bestaat uit: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

 

 • Je bent EER-onderdaan

Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER)* en:

Je hebt in de 2 jaar vóór 31 december 2022 minstens 12 maanden in België gewerkt met een arbeidsovereenkomst van minstens 32 uur per maand.

of

Je bent op 31 december 2022 2 jaar als zelfstandige ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

 

 • Je ouders zijn EER-onderdaan

Je ouders zijn onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische ruimte (EER)* en op 31 december 2022  werkt minstens een van hen in België (of heeft in België gewerkt):

Als werknemer

Met een arbeidsovereenkomst van minstens 32 uur per maand, voor een periode van minstens 12 maanden. Die 12 maanden moeten niet noodzakelijk op elkaar aansluiten, maar ze moeten wel binnen een periode van 2 jaar liggen.

Als zelfstandige

In dat geval moet een van de ouders 2 jaar lang ingeschreven zijn (geweest) in de Kruispuntbank voor Ondernemingen of in het handelsregister.

*De EER bestaat uit de EU aangevuld met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
 

Andere categorieën

Je komt ook in aanmerking voor een toelage als je uiterlijk op 31 december 2022 tot een van de volgende categorieën behoort:

 • Studenten met een permanente verblijfsvergunning
 • Erkende vluchtelingen
 • Slachtoffers van mensenhandel. Je moet dan een attest hebben van een gespecialiseerde onthaaldienst. Nu zijn dat vzw Payoke in Vlaanderen, vzw Pagasa in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vzw Sürya in het Waals Gewest.
 • Buitenlandse studenten onder ‘subsidiaire bescherming’, dat wil zeggen: met een verblijf van bepaalde duur in België wegens reëel levensgevaar in het land van herkomst.
 • Mensen van buiten de EER en hun kinderen die gedurende minstens 12 maanden onafgebroken wettig in België verblijven. Hun verblijfsvergunning werd niet verleend om hoger onderwijs te volgen of om te werken en er loopt ook geen asielprocedure.
 • Buitenlanders die zijn toegelaten tot een wettig verblijf in België op basis van gezinshereniging:
  • Ofwel met een persoon die Belg is of aan een van de andere nationaliteitsvoorwaarden voldoet (gelijkstelling met Belgische nationaliteit).
  • Ofwel met een persoon die op 31 december 2022 minstens 12 maanden wettig in België verblijft om er hoger onderwijs te volgen of te werken. Er mag voor deze persoon ook geen asielprocedure lopen.
 • Kandidaat-vluchtelingen van wie de asielaanvraag uiterlijk op 31 mei 2007 ontvankelijk is verklaard en waarvan de procedure nog altijd ten gronde lopende is. Dit komt nog maar weinig voor.

 

Vanaf academiejaar 2022-2023 komt er een uitbreiding op de nationaliteitsvoorwaarden: kom je uit Oekraïne en heb je een verblijfsvergunning voor 'tijdelijk beschermde'? Dan voldoe je aan de nationaliteitsvoorwaarden als je op 31 december 2022 een verblijfsvergunning voor 'tijdelijke beschermde'  hebt.

Als je een Russische student bent, is er geen impact op je toelage. De huidige voorwaarden blijven gelden.