Wat vanaf 2019-2020?

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.

Wat wil dit zeggen?

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs of volg je een hbo5-opleiding verpleegkunde?

 • Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
 • Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via je uitbetaler van het Groeipakket. Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

Ben je een student hoger onderwijs?

 • Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 nog altijd een aanvraag indienen bij de afdeling Studietoelagen. Dit kan vanaf 1 augustus 2019 via het digitaal loket.
 • Voor wie in het verleden al een toelage van ons kreeg, starten we vanaf september zelf een dossier op. Je krijgt van ons een vooraf ingevuld formulier waarmee je je gegevens moet bevestigen.


Bedragen hoger onderwijs 2019-2020

Tussen 271,49 euro (minimumtoelage) en 2.521,67 euro (volledige toelage). Zit je op kot of ben je zelfstandig student, dan kan dit oplopen tot 4.201,42 euro.


Nieuw: selectieve participatietoeslag student

Het Groeipakket voorziet voor iedereen die een studietoelage ontvangt een extra jaarlijks bedrag van 50 euro. Zowel wij als onze collega’s van het Groeipakket willen het voor jou zo makkelijk mogelijk maken. We betalen deze toeslag van 50 euro dan ook meteen uit samen met de studietoelage.


Veranderingen hoger onderwijs

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn er enkele veranderingen in het hoger onderwijs die invloed hebben op de werking van de studietoelagen voor studenten.

1. Het hoger beroepsonderwijs: graduaatsopleidingen

Vanaf 1 september 2019 spreken we van graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs aan de hogescholen.

De hbo5-opleidingen van het volwassenenonderwijs worden vanaf 2019-2020 overgeheveld naar de hogescholen. Ben je student in een graduaatsopleiding? Dan krijg je toegang tot studietoelagen en studentenvoorzieningen.

Er is één uitzondering: de opleiding verpleegkunde blijft onder het secundair onderwijs vallen als hbo5 verpleegkunde en zal dus deel uitmaken van het Groeipakket.

2. De lerarenopleiding

Vanaf het academiejaar 2019-2020 worden de lerarenopleidingen hervormd. Er zijn vanaf dan vier mogelijkheden om leraar te worden.

De educatieve graduaatsopleiding voor het secundair onderwijs - NIEUW

 • aangeboden door de hogescholen
 • voor kandidaat-leraren die vooraf nuttige ervaring in een technisch of praktisch vak kunnen bewijzen
 • 90 studiepunten

De educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs

 • aangeboden door de hogescholen
 • vervangen de vroegere bachelors in het onderwijs
 • 180 studiepunten

De educatieve masteropleiding secundair onderwijs of kunstvakken - NIEUW

 • deze opleiding combineert een opleiding tot leraar met een inhoudelijke masteropleiding in een domein
 • georganiseerd door de universiteiten en de Schools of Arts (voor de educatieve masteropleiding kunstvakken)
 • 90 of 120 studiepunten

LIO: leraar in opleiding

 • verkort traject in combinatie met werk in het onderwijs
 • mogelijk voor elke lerarenopleiding (educatieve graduaats-, bachelor-, masteropleiding)

3. Studiefinanciering voor graduaats- en lerarenopleidingen

Vanaf 2019-2020 kan elke student een studietoelage krijgen voor het behalen van een diploma voor:

 • 2 bacheloropleidingen
 • 2 graduaatsopleidingen
 • 1 masteropleiding
 • 1 lerarenopleiding (waaronder een educatieve graduaatsopleiding, een educatieve bacheloropleiding of een educatieve masteropleiding)

En voor het voltooien van:

 • 1 voorbereidingsprogramma
 • 1 schakelprogramma

4. Grens van 27 studiepunten voor studenten met een ernstige ziekte valt weg

In het hoger onderwijs moet je ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten om recht te hebben op een studietoelage. Een uitzondering hierop zijn studenten die in hun diplomajaar zitten. Vanaf 2019-2020 komt er een uitzondering bij: studenten met een ernstige ziekte die zich inschrijven voor minder dan 27 studiepunten, kunnen vanaf dan wel recht hebben op een toelage. Ze kunnen dit aantonen met een medisch attest van een arts.

De student kan ons één van de volgende medische attesten bezorgen:

Bezorg het formulier voor je studietoelage van 2019-2020 vóór 31/12/2020. Met dit formulier kan je ook een herziening vragen als je een afkeuring ontving omwille van een inschrijving van minder dan 27 studiepunten.

 

Wat met de andere voorwaarden?

Alle andere regelgeving blijft hetzelfde als de voorbije jaren. Je kan alle info daarover vinden bij voorwaarden en bedragen. Een aanvraag indienen voor het hoger onderwijs kan vanaf 1 augustus via het digitaal loket.

 

Wat met de dossiers tot en met 2018-2019?

De oude voorwaarden en bedragen voor leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs kan je hier terugvinden:

Pedagogische voorwaarden 2018-2019

Bedragen 2018-2019

Alle andere voorwaarden blijven hetzelfde. Heb je toch nog een vraag over je oud dossier? Neem dan contact op via het digitaal loket of het gratis nummer 1700.