Woordenlijst

Kom je een moeilijke term tegen? Zoek hier de betekenis op.

 

Woord Uitleg
Onderhoudsverstrekker Persoon die instaat voor je onderhoud. 
Equivalente opleiding Onder equivalente opleidingen verstaat de afdeling Studietoelagen: opleidingen met eenzelfde civiel effect. 
Hiermee bedoelen we dat de opleidingen zodanig zijn samengesteld dat na het behalen van een diploma dezelfde waaier aan beroepsmogelijkheden of dezelfde mogelijkheden tot verder studeren ontstaat. 
Startkrediet

60 studiepunten die je (zoals elke student) krijgt wanneer je voor de eerste keer ingeschreven bent aan een hogere onderwijsinstelling. Deze punten kan je inzetten voor de berekening van je studietoelage.* 

*Als je voor minder dan 60 studiepunten inschrijft in het eerste jaar, kan je in een later jaar nog startkrediet inzetten als je voor een hoger aantal studiepunten inschrijft dan in het eerste jaar.

Studietoelagekrediet  Het aantal studiepunten die je kan inzetten voor de berekening van je studietoelage.  
Jokerkrediet 60 studiepunten die je extra krijgt om in te zetten voor de berekening van je studietoelage. 
Verworven studiepunten  Studiepunten van een opleidingsonderdeel waarvoor je slaagt. Deze punten kan je terug inzetten voor de berekening van je volgende studietoelage. 
Leefeenheid

We spreken ook over 'gezin', maar leefeenheid is ruimer. De leefeenheid is de samenstelling van alle personen die op je adres gedomicilieerd zijn en relevant zijn als we berekenen of je recht hebt op een studietoelage.

Punten in de leefeenheid

Om te bepalen of je recht hebtop een studietoelage, bekijken we je gezinslasten en de financiële draagkracht van je gezin. Daarbij houden we onder andere rekening met het aantal personen die fiscaal ten laste zijn, het aantal personen die, naast jezelf, hoger onderwijs volgen en het aantal personen met een handicap. 

Dat drukken we uit in een aantal punten, de punten in de leefeenheid. Dat aantal punten hangt samen met een vastgelegde maximumgrens van inkomsten. Liggen de inkomsten binnen die grens, dan voldoe je aan de financiële voorwaarden. 

Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomstengrens. 

KI-test Als de kadastrale inkomsten van vreemd gebruik te hoog liggen in verhouding met de inkomsten uit arbeid en uitkeringen, dan kom je niet in aanmerking voor een studietoelage. We bepalen dat aan de hand van een bijkomende inkomenstoets, de KI-test of 'kadastraalinkomentest'. 
Referentie-inkomen

Het inkomen waarop het recht op een toelage wordt berekend:

  • Gezamenlijk belastbaar inkomen van de leefeenheid
  • 80% van de ontvangen alimentatiegelden (als die niet vervat zitten in het gezamenlijk belastbaar inkomen), aan te tonen aan de hand van rekeninguittreksels
  • Afzonderlijk belastbare inkomsten: vervroegd vakantiegeld, achterstallen, etc.
  • Leefloon
  • Inkomensvervangende tegemoetkomingen aan gehandicapten
  • Tweemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik, dat wil zeggen: het KI van al de onroerende goederen behalve het eigen huis en de onroerende goederen voor eigen beroepsdoeleinden (terug te vinden op het aanslagbiljet Onroerende voorheffing)
  • Een keer het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden 
  • Inkomsten uit het buitenland of inkomsten verworven bij een Europese of internationale instelling
(verminderd) vermoedelijk inkomen  We schatten het totaalbedrag van je studietoelage voorlopig in op basis van de attesten die je ons bezorgt en voeren achteraf een controle uit op basis van de inkomsten nagezien door de belastingdienst. 
Niet-verwant Persoon met wie er geen verwantschap is, maar die wel op hetzelfde adres gedomicilieerd is als jij. Zijn of haar inkomen telt niet mee bij de berekening van de studietoelage, maar we passen wel een minpunt toe bij het samenstellen van de punten in de leefeenheid. Een niet-verwant zorgt dus voor een lagere maximuminkomensgrens.